Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie školy

17. 11. 2007
Historie školy Historická budova školyZákladní škola Kunovice, Červená cesta byla založena ve školním roce 1913/1914 . Stalo se tak na přání občanů, kdy zemská školní rada vyhověla v roce 1909 jejich žádosti a zvážila závažnou situaci v tehdejší školní výuce a rozmístění tříd na mnoha místech. Povolila tehdy zřídit a vybudovat nákladem 243 000 K měšťanskou školu, na kterou kníže Lichtenstejn daroval částku 40 000 K a pozemek. Významné události otevření nové budovy měšťanské školy se veřejnost dočkala po 14 měsících stavby dne 14. září 1913, kdy byla po odpoledních bohoslužbách za velké účasti místního obyvatelstva proboštem kapituly olomoucké posvěcena. To, že byla v roce 1913 postavena v Kunovicích nová měšťanská škola neznamená, že by do té doby v Kunovicích žádné školství neexistovalo. Opak je pravdou. První zmínky o škole, která byla zřízena při faře pochází z konce 17. století, kdy duchovní správcové zastávali i úřad učitelů. Za zmínku pak stojí rok 1869, kdy byl vydán Nový školský zákon a do školy se dostaly nové učebnice, nové pomůcky a potřeby z obecních prostředků a darů, chudým žákům se mělo dostat potřebné hmotné podpory z fondů k tomu zřízených. V roce 1810 vyšlo usnesení o stavbě nové školy, která pak byla v roce 1884 přestavěna a rozšířena. V té době navštěvovalo školu 668 školou povinných dětí. V roce 1909 byla nově zřízena měšťanská škola, která byla rozdělena na chlapeckou a dívčí. Nedostatek tříd pak vedl k vybudování dnešní školy. Novodobé dějiny školy tak započaly v roce 1913 a nebyly pro ni jednoduché. Už v roce 1914 se musela vystěhovat, neboť za války sloužila jako karanténa pro vystěhovalce, prošla týdenní stávkou učitelů v roce 1919 za zlepšení nesnesitelných životních poměrů, opětným uzavřením školy z důvodu nákazy neštovic, prošla hospodářskou krizí let třicátých, kdy ve škole chybělo až 60 % žáků a dětem byly darovány boty, oblečení a potraviny a i učitelé mnohdy kupovali ze svých peněz dětem sešity a výkresy. Krize se dotkla i počtu učitelů a tak ve třídách bývalo až po 60 žácích, jen aby se ušetřilo na jejich platech. I další válka měla vliv na školství v Kunovicích. V roce 1944 bylo vyučování přerušeno, budova měšťanské školy byla zabrána k vojenským účelům a vyučování se obnovilo až 20. května 1945. Na chodu školy se také postupně projevily politické změny v zemi v letech 1948, 1968 a naposledy v roce 1989. Další její velkou změnou byla přístavba školní družiny a jídelny v roce 1983 a rozdělení školy v roce 1993, kdy byla v Kunovicích postavena škola nová a část dětí byla dle místa bydliště přesunuta na školu novou. V současné době navštěvuje školu 256 žáků z Kunovic a okolních vesnic, rozdělených do 13 tříd, pedagogický sbor čítá 20 zaměstnanců a 9 správních zaměstnanců. Žáci školy využívají školní jídelnu, školní klub, který nabízí velké množství zájmových kroužků pro mimoškolní aktivitu dětí a žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu, kde je o ně velmi dobře a odborně postaráno jak v ranních hodinách před vyučováním, tak i odpoledne po vyučování. Škola se také snaží postupně modernizovat své vybavení a prostory školy. Pro výuku je moderně zařízena učebna výpočetní techniky s neomezeným přístupem na internet, velmi dobře je vybavena jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílny, odborné učebny, tělocvična a školní hřiště. Současná budova školyBěhem své existence prošlo základní školou nespočetné množství lidí, kteří, pokud jsou ještě mezi námi, jistě rádi vzpomínají na léta strávená na její půdě ať už jako žáci, učitelé, vychovatelé či jiní zaměstnanci. Možnost zavzpomínat a setkat se budou tak mít v dnech oslav stého založení školy, kdy budou v měsíci říjnu letošního roku pořádány ve škole dny otevřených dveří a jiné kulturní, zábavné a společenské akce. Budoucnost školy je nasměrována k větší otevřenosti školy k rodičům žáků a všem občanům města. Rodiče musí získat pocit, že jsou ve škole vždy vítáni a že škola bude respektovat jejich připomínky, přání a návrhy, děti budou mít větší možnosti aktivně trávit čas ve škole i mimo vyučování - velkou nabídkou zájmových kroužků, nepřetržitě přístupným školním hřištěm apod. Škola se také do budoucna zaměří na pořádání vzdělávacích kurzů v oblasti jazyků, počítačů, tělovýchovné akce a jiné.